Veenweiden Vakdagen

PPP Agro Advies organiseert ieder jaar een aantal Veenweiden Vakdagen. Deze dagen gaan over onderwerpen die het bewerken van veengrond specifieker maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld bemesting, weidegang of waterbeheersing. 

Op Veenweiden Vakdagen worden noviteiten en nieuwe inzichten gepresenteerd, bediscussieerd en gedemonstreerd. Uw kennis wordt opgefrist en u raakt geïnspireerd. 

Vakdag aanleg onderwaterdrainage

Vakdag aanleg onderwaterdrainage

Auteur: Beheerder website/donderdag 11 juni 2015/Categorieën: Nieuws, Innovatie, KTC Zegveld, Praktijknetwerken, VIC, Water

Op 28 mei j.l. hebben loonwerkbedrijf De Vries, Reyneveld Drainage en Barth drainage op melkveeproefbedrijf Zegveld gedemonstreerd hoe drainage wordt aangelegd in veengrasland.
 

      

                             
Het grote voordeel van de trekker en drainmachine van De Vries is het gewicht. Op het oog leverde deze combinatie het mooiste werk af. De rupsdraineur van Barth is weliswaar met 20 ton de zwaarste, maar door de rupsbanden is de bodemdruk per m2 zeer beperkt. Door de V-ploeg wordt een strook van ca. 1 meter breed opgelicht en de vraag zal zijn hoe dit weer terugzakt. De trekker met drainmachine van Reyneveld heeft een uitschuifbaar mest waardoor de start van de aanleg makkelijker is. Door het zwaardere gewicht van deze combinatie was de insporing hier het grootst. Het voordeel van een zwaardere of sterke draincombinatie komt vooral tot uiting wanneer er veel boomstronken in de bodem zijn te verwachten. Dan zijn deze machines net iets meer 'mans' om een stronk in de bodem opzij te drukken. 

Op welke percelen is onderwaterdrainage geschikt?
De drooglegging (maaiveldhoogte – slootpeil) en de diepte van de drain zijn van invloed op de uitspoeling van nutriënten. Op basis van resultaten en adviezen van Alterra worden daarom de volgende randvoorwaarden voor aanleg van onderwaterdrainage gehanteerd: onderwaterdrainage mag worden aangelegd bij een drooglegging van minimaal 30 cm en maximaal 60 cm. 

Hoe wordt de onderwaterdrainage toegepast?
Afstand tussen parallel lopende drains is maximaal 6 m (bij een geringere drooglegging is een kleinere tussenafstand wenselijk). Drains parallel aan de sloot moeten minimaal 5 m van de sloot liggen.
De diameter van de drains is minimaal 6 cm, de drainlengte is maximaal 300 m (bij draindiameter 6 cm). Een langere drain werkt minder goed. Markeer de drainuiteinden bij de sloot goed om beschadiging tijdens slootonderhoud te voorkomen. Let op voldoende slootdiepte en onderhoud van de sloot, om te voorkomen dat drains dichtslibben. De bovenkant van de drain wordt minimaal 45 cm en maximaal 75 cm onder maaiveld aangelegd. De bovenkant van de drain ligt minimaal 15 en maximaal 25 cm onder het slootpeil.
Het is belangrijk dat drains goed horizontaal (waterpas) worden aangelegd, zodat de werking niet door luchtbellen wordt verhinderd.Effecten onderwaterdrainage
Er zijn verschillende studies (modelstudies en praktijkpilots) gedaan naar de effecten van onderwaterdrainage. Onderwaterdrainage remt de bodemdaling met circa 50%. Hetzelfde geldt voor CO2-emissie door oxidatie (afbraak) van veen.Onderwaterdrainage verbetert de mogelijkheden voor agrarisch gebruik. Land wordt sneller droog/berijdbaar na een natte periode. Vorming van holle percelen wordt voorkomen. Het weideseizoen wordt verlengd. De watervraag van het gebied wordt groter (veenbehoud kost water). De drains zorgen ervoor dat water makkelijker infiltreert in droge perioden, zodat het grondwater op peil wordt gehouden. Onderwaterdrainage zorgt voor een snellere waterafvoer in natte perioden. Het watersysteem reageert sneller. Peilverhoging en extra bemaling is door het waterschap te beperken door in te spelen op weersverwachtingen en iets ruimere beheermarges voor het peilbeheer aan te houden.

Wat levert het op in de bedrijfsvoering?
De meest recente ervaringen met onderwaterdrainage zijn beschreven in de nota “Pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard” (Alterra-rapport 2466, Wageningen, 2013). In deze studie zijn de resultaten van het proefproject onderwaterdrainage in de Krimpenerwaard verwerkt, maar ook die van de pilots Keulsevaart en Demmeriksekade. Ook eerdere resultaten uit proefveld- en modelonderzoeken van Alterra zijn hierin meegenomen. 

De relatief lange smalle percelen in het veenweidegebied, met veelal één of meerdere greppels, staat het gebruik van grote landbouwmachines met een hoge capaciteit in de weg. Hierdoor zijn de loonwerkkosten relatief hoog en heeft zoveel mogelijk weiden de voorkeur. 

De belangrijkste uitgangspunten om het economisch voordeel van onderwaterdrains te kwantificeren zijn de investeringskosten, de (benutting van de) grasgroei en het aantal extra weidedagen die onderwaterdrains voor een bedrijfssituatie opleveren. Het aantal extra weidedagen wordt volgens het praktijknetwerk onderwaterdrains ingeschat op dertig dagen. Vervolgens hangt het van de beweidingsintensiteit af in hoeverre de extra dagen in een hogere grasopname tot uiting komen. In droge jaren zal door infiltratie minder droogteschade optreden.

De investeringskosten worden bepaald door het aantal meters drainbuis per ha, de kosten van aanleg en de bijkomende kosten, zoals uitgraven en terugplaatsen van greppelbuizen en extra (graaf)werk als men de drains  op een centrale plek wil laten uitkomen. Grofweg zal het draineren van 1 ha op ca. € € 1.750,- tot 2.000,-  uitkomen.

Het beperken van de bodemdaling levert op de lange termijn geld op. Stel dat de bodemdaling halveert (geen 1 cm maar 0,5 cm per jaar) dan zal het maaiveld over 20 jaar 10 cm hoger liggen dan niet gedraineerde percelen. En wat is dat meer waard?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich richten tot Klaas de Jong, 06-1755 2127) of k.de.jong@ppp-agro.nl

Print

Aantal views (4984)/Reacties (0)

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x