Bedrijfsanalyse Melkveehouderij

Bedrijfsanalyse melkveehouderij

De bedrijfsanalyse is een onmisbaar hulpmiddel voor de toekomstgerichte ondernemer.  Het helpt u als ondernemer aan meer kennis, meer inzicht en betere resultaten! Door toenemende omvang worden de bedrijfsrisico’s steeds groter. Afhankelijkheid van marktontwikkelingen, rente, arbeid, toeleveranciers en afnemers neemt toe. Er worden steeds meer eisen gesteld aan goed ondernemerschap, financieel inzicht en technische kennis, opdat risico’s goed in beeld zijn.

Verbeteren bedrijfsresultaat

Opbrengsten en kosten worden pas echt interessant als je ze kunt vergelijken met normen of vergelijkbare resultaten. Dan groeit uw kennis, inzicht en hoogtegevoel en weet u welke punten voor verbetering vatbaar zijn.

Verschillende jaarrekeningen en takken

Steeds meer bedrijven hebben meer neven-activiteiten (denk aan een kaasmakerij, intensieve veehouderij, recreatie, zorg, werk voor derden of een grote tak schapen / vleesvee). Om betrouwbare kengetallen te kunnen gebruiken, worden de resultaten uitgesplitst per activiteit. Hiermee worden de vergelijkbare kengetallen melkveehouderij zo zuiver mogelijk berekend.

Als gevolg van keuzes voor een juridische structuur komt het regelmatig voor dat er voor een bedrijf meerdere jaarrekeningen worden gemaakt. Wat veel voorkomt is een jaarrekening van de vennootschap in combinatie met een buitenvennootschappelijke en of persoonlijke jaarrekening. Dit maakt het voor u niet altijd overzichtelijker. In de bedrijfsanalyse verwerken we de jaarrekeningen en balansen tot een geheel, zodat de resultaten meer aansluiten bij het gevoel van u bij de werkelijkheid.

Sterkte en zwakte analyse

In de sterkte en zwakte analyse worden technische en financiële kengetallen gewaardeerd t.o.v. normen en vergelijkbare resultaten. Onderdelen als omzet en aanwas, krachtvoer- en ruwvoerkosten, gezondheidszorg e.d. worden gespiegeld aan bedrijfsspecifieke normgetallen. De uitkomsten kunnen als uitgangspunt worden gebruikt om die punten nader uit te diepen teneinde tot verbeteringen van het resultaat te komen. Vervolgens kunnen scherpere doelen en een plan van aanpak worden geformuleerd om die doelen te realiseren.

Analyse veevoeding en graslandproductie

Met de analyse veevoeding wordt inzichtelijk gemaakt hoe het verbruik en de kosten van de voeding zich verhouden tot de bedrijfsspecifieke norm. Hierbij vormen grondsoort, grondkwaliteit, oppervlakte, bemesting, beweidingsysteem uiteraard belangrijke uitgangspunten. Ook wordt berekend wat de ruwvoerproductie op het eigen land is. In toenemende mate bepalen de voerkosten het rendement van de melkveehouderij. Door uw inzicht en kennis op dit te gebied te vergroten legt u de basis voor een hoger bedrijfssaldo.

Prognose 

Regeren is vooruitzien. Met behulp van een prognose worden de bedrijfsresultaten naar de toekomst doorberekend. Het maken van de prognose gebeurt veelal bij de ondernemer aan de keukentafel, zodat u direct kunt zien welk bedrijfsresultaat kan worden verwacht en of alle rekeningen betaald kunnen worden. Het is mogelijk om per opbrengsten of kostenpost te corrigeren. Knelpunten die in de toekomst kunnen ontstaan, worden zodoende vroegtijdig gesignaleerd en u kunt dus tijdig maatregelen treffen.

Bedrijfsvergelijkend overzicht

In een bedrijfsvergelijkend overzicht worden de resultaten van de deelnemers (anoniem) samengebracht. Dit overzicht geeft de deelnemer direct inzicht in de resultaten van collega-bedrijven en daarmee inzicht in waar hij zelf sterk of zwak in is. Het bedrijfsvergelijkend overzicht wordt verspreid onder alle deelnemende bedrijven.

Praktische adviezen en plan van aanpak

Tijdens de individuele bespreking van de resultaten en of het maken van de prognose voor het lopende of komende jaar worden de belangrijke vraagstukken besproken. Daarbij zijn de individuele wensen en doelen van u als ondernemer het uitgangspunt. Onze ervaren adviseurs geven daarbij praktische adviezen en maken met u een plan van aanpak. Zo komt u daadwerkelijk een stap verder.

Economische Studieclubs

Met de bedrijfsanalyse als basis bespreken deelnemers in groepsverband elkaars financiële en technische resultaten. Doordat men ook de ondernemer en bedrijven achter de cijfers leert kennen neemt inzicht en kennis sterker toe. Bovendien kun je veel leren van elkaars sterke en zwakke punten, maar juist ook visie en strategie komen in de studieclubs nadrukkelijk aan bod.

Wat levert een bedrijfsanalyse en bedrijfsvergelijking u als ondernemer op?

Meer kennis, meer inzicht en betere resultaten, dus meer PPP.

Contact


  • *
  • *